• rezervacia

Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky, reklamačný a ubytovací poriadok

  UBYTOVACÍ  PORIADOK – Vihorlat resort

  Zariadenie Vihorlat resort môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží zákazník pracovníkovi na recepcii zariadenia svoj osobný doklad totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas.

  Používanie zariadenia je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

  Resort môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.

  Resort zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.

  Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s resortom pri príchode.

  Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii zariadenia. Návštevy v  izbách nie sú povolené.

  Hosť vyúčtuje svoj pobyt  pri príchode na recepcii zariadenia. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod. ak nie je dohodnuté inak,  v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu zariadenia účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

  Hosť má nárok na izbu od 14.00. Ak sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc, ak nie je dohodnuté inak.

  V izbe alebo spoločenských priestoroch resortu nesmie hosť bez súhlasu vedenia resortu premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

  V objekte resortu, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

  Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z resortu , odovzdá hosť kľúč recepcii.

  Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostaných spoločenských priestoroch resortu.

  Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto.

  Na úschovu cenných vecí slúži hosťom trezor, ktorý a nachádza v prevádzkovej miestnosti.

  Resort zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanoveniach $ 433 za veci vnesené hosťom do zariadenia, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miesto pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá resort len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.

  V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinných dodržať nočný kľud.

  V resorte je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.

  Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch zariadenia. V izbách a spoločenských priestoroch zariadenia platí prísny zákaz fajčenia. Resort je oprávnený účtovať sumu 35,- EUR za porušenie tohto zákazu.

  Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii zariadenia.

  Za škody spôsobené na majetku zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

  Do priestorov zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

  Za ubytovacie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi, ak nie je dohodnuté inak.

  Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti zariadenia prijíma recepcia, prípadne emailom na manager@vihorlatresort.sk

  Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov. Cena za umiestnenie zvierat sa účtuje na základe dohodnutej ceny. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
  – nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch resortu, vrátane  izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby),
  – zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat,
  – na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom,
  – zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku zariadenia nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa.

  Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, vihorlat resort podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

  REKLAMAČNÝ PORIADOK

  Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky poskytovaných služieb, resp. nedostatky podávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z.

  Právo na reklamáciu:
  Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.
  Chyby akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka.
  Ak sa chyby jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.
  V prípade výskytu chyby na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu v záručnej dobe.
  V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

  Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje.

  Zodpovednosť zariadenia Vihorlat resort:

  Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník zariadenia po odbornom posúdení rozhodne o reklamácii ihneď. Ak nie je možné o reklamácii rozhodnúť ihneď alebo je reklamácia neopodstatnená, spíše sa záznam o reklamácii. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, chyby a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

  Vybavenie reklamácie včítane času na odborne posúdenie chyby nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

  Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

  Vybavenie reklamácie

  Stravovacie služby

  Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu alebo vrátenie zaplatenej ceny.
  Chyby jedál a nápojov sa považujú za neodstrániteľné.

  Ubytovacie, doplnkové služby

  Ak nie je možné chyby technického charakteru odstrániť a ak zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (chyby izby, chyby doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na
  – primárnu zľavu z ceny
  – zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené vopred.

  Lehoty na uplatnenie reklamácie

  Spotrebiteľ uplatní právo sa reklamáciu bez zbytočného odkladu najneskôr, najmä však do doby uplatnenia záručnej lehoty.

  Záručná doba je:
  – potravinársky tovar – 8 dní
  – nepotravinársky tovar a služby – 24 mesiacov

  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2016

  OBCHODNÉ PODMIENKY

  ÚVODNÉ USTANOVENIA

  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom zariadenia, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa zariadenia, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.

  Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pre uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ zariadenia si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa zariadenia. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ zariadenia ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
  Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.
  Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

  REZERVÁCIA

  Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v zariadení podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.).
  Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.
  Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie

  Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii alebo písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa zariadenia na telefónnom čísle: +421 905 349 557  e-mailová adresa: rezervacie@vihorlatresort.sk. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať kompletné údaje rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ zariadenia uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ zariadenia nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa zariadenia z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.
  V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi zariadenia nárok na storno poplatok nasledovne:

  Storno poplatky platné pre všetky pobyty
  25% z ceny objednaných a potvrdených služieb do 20 – 14 dní pred dňom nástupu na pobyt
  50% z ceny objednaných a potvrdených služieb 13 – 7 dní pred dňom nástupu na pobyt
  50% z ceny objednaných a potvrdených služieb 20 – 14 dní pred nástupom na pobyt
  75% z ceny objednaných a potvrdených služieb 6 – 2 dní pred nástupom na pobyt
  100% z ceny objednaných a potvrdených služieb 1 deň a deň nástupu na pobyt

   

  V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi zariadenia nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
  V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľovi zariadenia nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
  V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.
  V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ zariadenia klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa zariadenia na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa zariadenia v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ zariadenia klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

  OSOBITNÉ USTANOVENIA

  V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa zariadenia telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 349 557 alebo emailom: rezervacie@vihorlatresort.sk
  Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.
  V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa zariadenia telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 349 557 alebo emailom: rezervacie@vihorlatresort.sk.
  Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 6 rokov, a to nasledovne:

  -pre deti mladšie ako 3 rokov (od 0 do 3 rokov vrátane) 100% zľava bez nároku na lôžko alebo prístelku

  AKCIOVÉ POBYTY

  Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený. Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchylne alebo osobitne.

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA

  Prevádzkovateľ zariadenia Vihorlat resort, Ladislav Jurpak, 1. Mája 2055/7, Snina 069 01, IČO:, zapísaná v OR vedenom OS Humenné, Č. ŽO – 2003/43630/1/14B č. živ. reg. 709-1043, vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

  Prevádzkovateľ Ladislav Jurpak spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľom Ladislavom Jurpakom  spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynutiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

  Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ zariadenia si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa zariadenia www.vihorlatresort.sk

  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2016